Трифонов

03.04.2020
пари валута

Действия на публичните изпълнители по реда на ДОПК

По време на действие на извънредното положение, по отношение на всички данъчни субекти – физически лица, ЕТ, юридически лица, в т.ч. търговски дружества: Не се образуват нови изпълнителни производства от публичните изпълнители – § 29, т.4. По изключение, публичният изпълнител може, по негова преценка, да образува ново изпълнително дело в следните случаи: когато изпълнението е необходимо […]
01.04.2020
covid19

Актуални мерки за превенция и ограничаване на разпространението на COVID-19 за съдилищата на територията на Република България

(приети от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с решение по протокол № 9/15.03.2020 г., допълнени и актуализирани с решения по протокол 10/16.03.2020 г., от работно заседание на колегията от 26.03.2020 г. и по протокол № 11 от 31.03.2020 г.) 1 април 2020 година 1. Да се преустанови разглеждането на всички видове наказателни дела за периода […]
29.03.2020
труд работа

Трансформация на трудовите и осигурителните правоотношения в периода на извънредно положение

С обнародването на Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. в сила от 13.03.2020 г. /ЗМДВИП/ в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. са въведени редица разпоредби, които пряко или косвено касаят внасянето на осигурителни вноски за периода на извънредно положение. Те […]
26.03.2020

Данъчни ефекти в резултат на въведените извънредни мерки със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

Относно: Данъчни ефекти в резултат на въведените извънредни мерки със Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМИДВИП). В извънреден брой на ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с […]
13.01.2020

Необходимо ли е доставчикът да издаде фактура и да начисли ДДС в 5-дневен срок от получаването на сумата от 4200 лв.?

Въпрос 1: Между две регистрирани по ЗДДС лица е сключен предварителен договор за продажба на урегулиран поземлен имот. Цената на имота е 60 000 лв. с ДДС, от които 4200 лв. се заплащат в 10-дневен срок от подписването на договора. В него съществува изрична клауза, според която четирите хиляди лева се явяват задатък, който служи като доказателство […]