Екип

Съдружници

димитър балкански

Адвокат Димитър Балкански

Управляващ съдружник и ръководител на екипа

Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1994 г. със специалност „Право“.

В началото на 1995 г. започва професионалната си кариера в данъчната администрация като „Младши юрисконсулт“ в Отдел „Обжалване” на Столично териториално управление на данъчната администрация (СТУДА), като последователно преминава през всички длъжности за юрист в йерархията на държавната администрация, стигайки до длъжността „Главен юрисконсулт“.

В началото на 2000 г. е назначен за Началник на Отдел „Обжалване” при Регионална данъчна дирекция – София (впоследствие Дирекция „ОУИ” – София при ЦУ на НАП), като остава на този пост до месец март 2007 г.. През упоменатият период изпълнява и функциите на „Зам. директор“ на Дирекцията.

В качеството си на Началник „Отдел“ ръководи голям брой специалисти и експерти по данъчно право (над 60 души, в т.ч юристи и методолози), специализирани в произнасянето по жалби срещу ревизионни и други актове и действия на данъчната администрация, както и в осъществяването на процесуално представителство на НАП пред съдилищата.

Активен участник в множество работни срещи, комисии и семинари, свързани с развитието и усъвършенстването на данъчната администрация и данъчното право.
Автор е на редица публикации, свързани с въпросите на данъчното и осигурителното право и данъчния процес.

Считано от месец май 2007 г. работи като адвокат на свободна практика, като понастоящем е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

През месец март 2009 г. основава Адвокатско дружество „Балкански и партньори“, което вече над 10 години е водещо в защитата на данъчните и осигурителни права на фирмите и гражданите.

Специалист по данъчно, осигурително и корпоративно право, както и в сферата на данъчния и административния процес.

Нещатен съветник е към Комисията по Бюджет и финанси при Народното събрание.

Владее английски и руски език.

ивайло димитров

Адвокат Ивайло Димитров

Съдружник и експерт по данъчен процес

Завършва висшето си юридическо образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, като магистър. Адвокат от Русенска адвокатска колегия.

Започва професионалната си кариера като юрисконсулт на „Евробанк“ АД – клон Русе, след което работи в държавната администрация, както следва: старши юрисконсулт на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция – Русе, главен юрисконсулт на Агенция по заетостта, Регионална дирекция – Русе.

Притежава следните специализации: данъчно, търговско, облигационно; данъчно – процесуално, гражданско – процесуално и изпълнително процесуално право.

Притежава експертен опит в областта на данъчния процес и обжалването. Неговата експертиза включва разяснения относно изпълнение разпоредбите на ДОПК, както в хода на данъчни ревизии и проверки, извършвани от органите на данъчната администрация, така и по инициатива на клиентите при казуси, свързани с надвнесен данък, наложени обезпечителни мерки, фискален контрол, предоставяне на информация по Директива за спестяванията, както и обмен на финансова информация от предоставящите информация финансови институции по реда на ДОПК за целите на FATCA.

Владее английски и руски език.

Водещи адвокати

Марина Гайдарска

Адвокат Марина Гайдарска

Експерт по данъчен процес – събиране на вземания

Магистър по право при СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по икономика, специалност „Финанси” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и завършен професионално-квалификационен курс „Управление на проекти по програми на ЕС” при СУ „Св. Климент Охридски”.

Притежава опит в приходната администрация – ръководни длъжности в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – гр. София, в областта на доброволното здравно и доброволното пенсионно осигуряване, в корпоративното управление и еврофинансиране.

Притежава експертен опит в областта на данъчния процес – събиране на вземания. Извършва правни консултации в областта на данъчния обезпечителен и изпълнителен процес: при налагане на предварителни и последващи обезпечителни мерки от НАП (запор, възбрана), процедури по спиране на изпълнението на ревизионни актове, разсрочване и отсрочване на публични вземания; действия при доброволно и принудително събиране. Правна помощ при данъчно облагане.

Консултира в областта на търговското право – по въпроси, свързани с регистрация, преобразуване, прехвърляне, управление и прекратяване (ликвидация и несъстоятелност) на търговски дружества; търговски сделки и неизпълнение.

зорница димитрова 2

Адвокат Зорница Димитрова

Експерт по ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 1994 г.

Професионалната й кариера започва в Националния осигурителен институт като юрисконсулт, след което започва да се занимава с методологията по събиране на осигурителните вноски, като началник отдел „Осигурителното законодателство”. С преминаване на тази дейност към Националната агенция по приходите, започва работа в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. София, като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика”. Професионалните й ангажименти включват консултиране на задължените лица и органите по приходите при решаване на сложни казуси, наблюдаване и обобщаване на практиката по прилагане на данъчното и осигурително законодателство с фокус към практиката по прилагане на законите, свързани със събирането на осигурителните вноски и данъците върху доходите на физическите лица, анализ на съдебната практика.

Притежава експертен опит в прилагането на Закона за данъците върху доходите на физически лица, както и в областта на осигурителното законодателство. Нейната експертиза включва изготвяне на становища и консултации, относно облагаеми и необлагаеми доходи по ЗДДФЛ, установяване на данъчния статут на физически лица, деклариране и внасяне на осигурителни вноски и персонални данъци, ползване на данъчни облекчения, авансово облагане на доходите, окончателни данъци, осигурителен доход и други казуси, свързани с прилагане на КСО.

Участва в проекти за въвеждане на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора и впоследствие специализира в прилагането на Регламент /ЕО/ 883/2004 г. за координация на системите за социална сигурност.
Сътрудничи на специализирани счетоводни списания и издателства, където публикува материали, свързани с проблемите по прилагане на осигурителното законодателство.

Водещ лектор е по въпросите на осигурителното право.

Истилиян Симеонов

Адвокат Истилиян Симеонов

Експерт по международно данъчно облагане

Завършва юридическото си образование през 1991 г. Адвокат към Софийска адвокатска колегия.

Професионалната му кариера започва, като юрисконсулт в Главно управление „Държавно юрисконсултство” при Министерство на финансите, след което в отдел „Данък върху печалбата” при Главно управление на данъчната администрация към МФ и ръководител на отдел “Данък върху печалбата” в Министерство на финансите.

Има специализации в областта на данъчното, гражданското, търговското и административното право, Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане за целите на оптимизиране на данъчните задължения, изработването на данъчни стратегии и консултиране на данъчното планиране на български и международни компании, като инструмент за ефективното им управление в съответствие с условията на българския пазар, извършването на правни и данъчни анализи, обжалване на ревизионни актове по административен и съдебен ред, процесуално представителство по административни, граждански и данъчни спорове.

Участвал в разработването на Закона за данък върху печалбата, Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за ценните книжа, фондовите борси и инвестиционните дружества. Член на екипа, разработил приетия през 1998 г. Закон за корпоративното подоходно облагане.

Автор на цялостен коментар по ЗКПО, включен във “CD на счетоводителя – Данъчен коментар”. Консултант и редактор на сп. “Управление и данъци”. Автор на множество статии и анализи в специализирани издания, посветени на данъчна и правна тематика.

Галина Георгиева

Адвокат Галина Георгиева

Експерт по Данъчно право и данъчно-осигурителен процес

Завършва през 2006 г. Техничски университет – гр. Варна, със специалност Право.

Професионалната й кариера включва работа, като юрисконсулт в Областна администрация – гр. Варна, а от 2009 година е член на Адвокатска колегия гр. Варна.

Практикува в областта на данъчното и търговско право, осъществява процесуално представителство в сферата на данъчния, административния и граждански процес. Предоставя правни съвети и консултации, изготвя правни документи и становища, както и анализи в различни области на законодателството, като проявява специален интерес към данъчното право и данъчно-осигурителен процес.

Показва задълбоченост и аналитично мислене.

димитрина петрова

Адвокат Димитрина Петрова

Експерт в данъчния процес

Завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Юридически факултет като Магистър по право, както и едногодишно обучение по право на Европейския съюз.

Член на Адвокатска колегия – Благоевград.

Има дългогодишен опит в данъчната/приходната администрация като старши юрисконсулт и изпълняващ ръководни длъжности в отдел „Правен“ и „Обжалване“ при ТД на НАП – гр. Благоевград.

Специалист в областта на данъчното право. Притежава експертен опит в областта на данъчния процес – административна и съдебна фаза, включващо разяснения на права, задължения и отговорности по ДОПК в хода на данъчни ревизии и проверки, становища, защита и процесуално представителство. Консултира в областта на търговското и облигационно право – по въпроси, свързани с регистрация, преобразуване, прехвърляне, управление и прекратяване на търговски дружества; търговски сделки и неизпълнение, гражданскоправни сделки, защита и процесуално представителство.

диляна каменова

Диляна Каменова

Експерт по корпоративно подоходно облагане и СИДДО

Магистър по право при НБУ, магистър по икономика, професионална квалификация по специалността „Европейска публична администрация“. Член на САК.

Притежава опит в обжалване и защита при действията на административните органи, изготвяне на жалби, становища за приложимост на местното данъчно законодателство и разрешаване на данъчни казуси от сферата на финансовите услуги, сделки с недвижими имоти, международното данъчно облагане и обмен на финансова и данъчна информация.

Участвала е в обмен на специалисти по международна програма Fiscalis (Ливърпул, Англия, на тема Извършване на международни ревизии; Рим, Италия, на тема Международен обмен на данъчна информация).

Владее английски и немски език.

димчо дяков

Адвокат Димчо Дяков

Адвокатски сътрудник

Дипломиран в СУ „Св. Св. Климент Охридски”, специалност „Право”.

След завършване на висшето си образование постъпва на работа във Финансов отдел на Столична община, като данъчен инспектор, след което работи като стажант съдия в Софийски градски съд.

През 1966 г. постъпва на работа в Митница Аерогара София, като се издига до Началник Отдел „Митнически и валутни нарушения“, където работи в продължение на почти 20 години.

През м.11.1985 г. се прехвърля на работа към Министерството на финансите, Главно управление – държавен финансов контрол, на длъжност „Главен юрисконсулт“.
Считано от 15.06.1991 г. участва в създаването на данъчната администрация в Република България, като е назначен за главен юрист консул в Столично данъчно управление.

Работил е в системата на данъчната администрация до 2009 г.

Считано от 2010 г. е адвокат на свободна практика.

Данъчни експерти

Ивайло Кондарев

Ивайло Кондарев

Експерт по Закона за ДДС

Завършва висше образование в Университет за национално и световно стопанство, със специалност “Икономика и управление на вътрешната търговия”.

Професионалната му кариера започва в системата на данъчната администрация – първо като данъчен инспектор, а след това като специалист в отдел “Косвени данъци” при Министерство на финансите. Заемал е длъжностите „данъчен експерт” и „главен данъчен експерт” в Главно управление на данъчната администрация, отдел “Данък върху добавената стойност”, а в периода септември 1996 г. – август 1997 г. – и длъжността „началник” на същия отдел. От април 1998 г. упражнява свободна професия – данъчен консултант.

Заедно с адв. Димитър Балкански основават през 2008 г. консултантска компания „Балкан Такс Консулт“ ООД, която специализира в предоставянето на данъчни и осигурителни консултации, в т.ч и онлайн. През 2009 г. е привлечен като съветник, а впоследствие и като експерт, към адвокатското дружество, с цел подпомагане работата на адвокатите при изготвяне на данъчни защити.

Притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност. Неговата експертиза включва изготвяне на становища и разрешаване на казуси от обхвата на ЗДДС, в т.ч. начисляване на данък и документиране при облагаеми доставки, определяне на място на изпълнение на услуги, извършване на вътреобщностни доставки и придобивания, данъчно третиране на лично ползване на активи, право на приспадане на данъчен кредит, облагаеми и освободени доставки по смисъла на ЗДДС, дължим данък при сделки с недвижими имоти, както и специфични търговски сделки, свързани с бартер, гаранции, отстъпки, консигнация и посредничество и свързаните с тях данъчни импликации по ЗДДС.

Участвал е в разработването и въвеждането на първия действащ у нас ЗДДС (в сила от 1 април 1994 г.). Участва в редакционния съвет на списание „Финанси и право”. Автор е на множество статии и коментари по проблемите на данъка върху добавената стойност.

Водещ лектор е по въпросите на ДДС.

Асоциирани адвокати

без картинка

Адвокат Антон Андонов

Експерт гражданско и търговско право

Завършва висше юридическо образование в Софийски Университет „Климент Охридски“. Притежава специализация по Международно частно право в Софийски университет „Климент Охридски“ и в Международен институт за публична администрация (IIAP, Cycle court) – Париж.

Професионалният си път като Стажант-съдия в Софийски Градски Съд. След това последователно работи в Министерство на икономиката и планирането като юрисконсулт, Президенство на Република България като юрист, като Директор на Международния корпус за сътрудничество САЩ, а в периода от 1995 г. до 1997 г. е Член на Контролния съвет на „БРИБАНК“ АД, след което представляващ члена на надзорния съвет на „Стопанска и инвестиционна банка“ АД /с предишна фирма „БРИБАНК“ АД/ – „БОСТ“ АД.

От 1993 г. – до настоящият момент е адвокат към Софийска Адвокатска Колегия.

без картинка

Адвокат Валентина Иванова

Експерт гражданско и търговско право

Завършва висше юридическо образование в Софийски Университет „Климент Охридски“.

Професионалният й преминава Софийски Градски Съд, като стажант- съдия, след това последователно работи в Районна Прокуратура – гр. Дряново, Софийска Районна Прокуратура, Софийска Градска Прокуратура, след което става Началник на служба МВР. От 1993 г. – до настоящия момент е Адвокат към Софийска Адвокатска Колегия.

Адвокатски сътрудници

цветелин хубенов

Цветелин Хубенов

Адвокатски сътрудник

Бакалавър по Информационни технологии и сигурност към Университет по библиотекознание и информационни технологии. Дипломиран „Информационен мениджър” и „Икономист счетоводител”.

Работил е в Държавната администрация в Министерство на външните работи, след което в Секретариат на Софийски Районен съд. От 2019 г. е част от екипа на адвокатското дружество.

Притежава експертен опит в областта на превода и легализацията на официални документи и книжа- с национален и международен произход. Подпомага адвокатското дружество в официалната му кореспонденция с държавни и частни органи / Съдилища, Министерства, Органи на НАП, общини, ЧСИ, Нотариуси, Преводачески агенции и др./.

Компетентен е по Закона за държавния служител, Закона за дипломатическа служба, Закона за Българско гражданство, Правилника за заверки и легализации на официални документи и книжа, Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за местна администрация и др.

Владее английски и френски езици.

златин балкански

Златин Балкански

Адвокатски сътрудник

Студент по право в СУ „Климент Охридски“.

Специализира в адвокатското дружество, като подпомага работата на адвокатите и извъшва всички дейности, които са типични за адвокатския сътрудник – подреждане, копиране и подаване на документи, направа на справки, приемане на призовки и съобщения, изготвяне на кратки анализи и всичко друго, което е свързано с облекчаване работата на адвокатите.

Липсата на работен опит компенсира чрез трудолюбие и изпълняване на поетите задължения възможно най-точно. В същото време предизвикателствата му помагат да развива нови умения и знания, които с напредването на теоретичната подготовка в университета му позволяват да навлезе все по – дълбоко в работата на кантората.

Владее немски и английски.

Офис Мениджър

силва лилова

Силва Лилова

Офис мениджър

Завръшва висше образование в СУ „Св. Св. Климент Охридски”, притежава бакалвърска степен по „Социални дейности“ и магистърска степен „Мениджмънт на социалните услуги”.

Има високи познания в сферата програмното осигуряване и бизнес администрацията, като и практически умения за работа в екип, администриране на бизнес информация и работата със съвременни информационни системи.

Работила е в Агенция за „Социално подпомагане“, последователно в отдели „Парично подпомагане“ и „Закрила на детето“, след което започва работа в Езиков и изпитен център „АВО“ като оперативен мениджър, а през 2017 г. започва работа в АДД Балкански и партньори.

Отговаря за качественото административно и информационно обслужване на клиентите и служителите на дружеството. Организира и контролира нормалното протичане на цялостната офис дейност.

Владее английски език.

Съдружник (2009 – 2019)

Росен Алексиев

Адвокат Росен Тодоров Алексиев 1964 г. – 2019 г.

Бивш съдружник