Екип

Съдружници

димитър балкански

Адвокат Димитър Балкански

Управляващ съдружник и ръководител на екипа

Завършил е юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1994 г. със специалност „Право“.

В началото на 1995 г. започва професионалната си кариера в данъчната администрация като „Младши юрисконсулт“ в Отдел „Обжалване” на Столично териториално управление на данъчната администрация (СТУДА), като последователно преминава през всички длъжности за юрист в йерархията на държавната администрация, стигайки до длъжността „Главен юрисконсулт“.

В началото на 2000 г. е назначен за Началник на Отдел „Обжалване” при Регионална данъчна дирекция – София (впоследствие Дирекция „ОУИ” – София при ЦУ на НАП), като остава на този пост до месец март 2007 г.. През упоменатият период изпълнява и функциите на „Зам. директор“ на Дирекцията.

В качеството си на Началник „Отдел“ ръководи голям брой специалисти и експерти по данъчно право (над 60 души, в т.ч юристи и методолози), специализирани в произнасянето по жалби срещу ревизионни и други актове и действия на данъчната администрация, както и в осъществяването на процесуално представителство на НАП пред съдилищата.

Активен участник в множество работни срещи, комисии и семинари, свързани с развитието и усъвършенстването на данъчната администрация и данъчното право.
Автор е на редица публикации, свързани с въпросите на данъчното и осигурителното право и данъчния процес.

Считано от месец май 2007 г. работи като адвокат на свободна практика, като понастоящем е адвокат в Софийската адвокатска колегия.

През месец март 2009 г. основава Адвокатско дружество „Балкански и партньори“, което вече над 10 години е водещо в защитата на данъчните и осигурителни права на фирмите и гражданите.

Специалист по данъчно, осигурително и корпоративно право, както и в сферата на данъчния и административния процес.

Нещатен съветник е към Комисията по Бюджет и финанси при Народното събрание.

Владее английски и руски език.

ивайло димитров

Адвокат Ивайло Димитров

Съдружник и експерт по данъчен процес

Завършва висшето си юридическо образование във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, като магистър. Адвокат от Русенска адвокатска колегия.

Започва професионалната си кариера като юрисконсулт на „Евробанк“ АД – клон Русе, след което работи в държавната администрация, както следва: старши юрисконсулт на Агенция за социално подпомагане – Регионална дирекция – Русе, главен юрисконсулт на Агенция по заетостта, Регионална дирекция – Русе.

Притежава следните специализации: данъчно, търговско, облигационно; данъчно – процесуално, гражданско – процесуално и изпълнително процесуално право.

Притежава експертен опит в областта на данъчния процес и обжалването. Неговата експертиза включва разяснения относно изпълнение разпоредбите на ДОПК, както в хода на данъчни ревизии и проверки, извършвани от органите на данъчната администрация, така и по инициатива на клиентите при казуси, свързани с надвнесен данък, наложени обезпечителни мерки, фискален контрол, предоставяне на информация по Директива за спестяванията, както и обмен на финансова информация от предоставящите информация финансови институции по реда на ДОПК за целите на FATCA.

Владее английски и руски език.

Водещи адвокати

Марина Гайдарска

Адвокат Марина Гайдарска

Експерт по данъчен процес – събиране на вземания

Магистър по право при СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по икономика, специалност „Финанси” при ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и завършен професионално-квалификационен курс „Управление на проекти по програми на ЕС” при СУ „Св. Климент Охридски”.

Притежава опит в приходната администрация – ръководни длъжности в дирекция „Събиране“ при ТД на НАП – гр. София, в областта на доброволното здравно и доброволното пенсионно осигуряване, в корпоративното управление и еврофинансиране.

Притежава експертен опит в областта на данъчния процес – събиране на вземания. Извършва правни консултации в областта на данъчния обезпечителен и изпълнителен процес: при налагане на предварителни и последващи обезпечителни мерки от НАП (запор, възбрана), процедури по спиране на изпълнението на ревизионни актове, разсрочване и отсрочване на публични вземания; действия при доброволно и принудително събиране. Правна помощ при данъчно облагане.

Консултира в областта на търговското право – по въпроси, свързани с регистрация, преобразуване, прехвърляне, управление и прекратяване (ликвидация и несъстоятелност) на търговски дружества; търговски сделки и неизпълнение.

зорница димитрова 2

Адвокат Зорница Димитрова

Експерт по ЗДДФЛ и осигурителното законодателство

Завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 1994 г.

Професионалната й кариера започва в Националния осигурителен институт като юрисконсулт, след което започва да се занимава с методологията по събиране на осигурителните вноски, като началник отдел „Осигурителното законодателство”. С преминаване на тази дейност към Националната агенция по приходите, започва работа в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр. София, като началник отдел „Данъчно-осигурителна практика”. Професионалните й ангажименти включват консултиране на задължените лица и органите по приходите при решаване на сложни казуси, наблюдаване и обобщаване на практиката по прилагане на данъчното и осигурително законодателство с фокус към практиката по прилагане на законите, свързани със събирането на осигурителните вноски и данъците върху доходите на физическите лица, анализ на съдебната практика.

Притежава експертен опит в прилагането на Закона за данъците върху доходите на физически лица, както и в областта на осигурителното законодателство. Нейната експертиза включва изготвяне на становища и консултации, относно облагаеми и необлагаеми доходи по ЗДДФЛ, установяване на данъчния статут на физически лица, деклариране и внасяне на осигурителни вноски и персонални данъци, ползване на данъчни облекчения, авансово облагане на доходите, окончателни данъци, осигурителен доход и други казуси, свързани с прилагане на КСО.

Участва в проекти за въвеждане на европейското законодателство в областта на свободното движение на хора и впоследствие специализира в прилагането на Регламент /ЕО/ 883/2004 г. за координация на системите за социална сигурност.
Сътрудничи на специализирани счетоводни списания и издателства, където публикува материали, свързани с проблемите по прилагане на осигурителното законодателство.

Водещ лектор е по въпросите на осигурителното право.

Галина Георгиева

Адвокат Галина Георгиева

Експерт по Данъчно право и данъчно-осигурителен процес

Завършва през 2006 г. Техничски университет – гр. Варна, със специалност Право.

Професионалната й кариера включва работа, като юрисконсулт в Областна администрация – гр. Варна, а от 2009 година е член на Адвокатска колегия гр. Варна.

Практикува в областта на данъчното и търговско право, осъществява процесуално представителство в сферата на данъчния, административния и граждански процес. Предоставя правни съвети и консултации, изготвя правни документи и становища, както и анализи в различни области на законодателството, като проявява специален интерес към данъчното право и данъчно-осигурителен процес.

Показва задълбоченост и аналитично мислене.

димитрина петрова

Адвокат Димитрина Петрова

Експерт в данъчния процес

Завършва ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Юридически факултет като Магистър по право, както и едногодишно обучение по право на Европейския съюз.

Член на Адвокатска колегия – Благоевград.

Има дългогодишен опит в данъчната/приходната администрация като старши юрисконсулт и изпълняващ ръководни длъжности в отдел „Правен“ и „Обжалване“ при ТД на НАП – гр. Благоевград.

Специалист в областта на данъчното право. Притежава експертен опит в областта на данъчния процес – административна и съдебна фаза, включващо разяснения на права, задължения и отговорности по ДОПК в хода на данъчни ревизии и проверки, становища, защита и процесуално представителство. Консултира в областта на търговското и облигационно право – по въпроси, свързани с регистрация, преобразуване, прехвърляне, управление и прекратяване на търговски дружества; търговски сделки и неизпълнение, гражданскоправни сделки, защита и процесуално представителство.

димчо дяков

Адвокат Димчо Дяков

Адвокатски сътрудник

Дипломиран в СУ „Св. Св. Климент Охридски”, специалност „Право”.

След завършване на висшето си образование постъпва на работа във Финансов отдел на Столична община, като данъчен инспектор, след което работи като стажант съдия в Софийски градски съд.

През 1966 г. постъпва на работа в Митница Аерогара София, като се издига до Началник Отдел „Митнически и валутни нарушения“, където работи в продължение на почти 20 години.

През м.11.1985 г. се прехвърля на работа към Министерството на финансите, Главно управление – държавен финансов контрол, на длъжност „Главен юрисконсулт“.
Считано от 15.06.1991 г. участва в създаването на данъчната администрация в Република България, като е назначен за главен юрист консул в Столично данъчно управление.

Работил е в системата на данъчната администрация до 2009 г.

Считано от 2010 г. е адвокат на свободна практика.

Данъчни експерти

Ивайло Кондарев

Ивайло Кондарев

Експерт по Закона за ДДС

Завършва висше образование в Университет за национално и световно стопанство, със специалност “Икономика и управление на вътрешната търговия”.

Професионалната му кариера започва в системата на данъчната администрация – първо като данъчен инспектор, а след това като специалист в отдел “Косвени данъци” при Министерство на финансите. Заемал е длъжностите „данъчен експерт” и „главен данъчен експерт” в Главно управление на данъчната администрация, отдел “Данък върху добавената стойност”, а в периода септември 1996 г. – август 1997 г. – и длъжността „началник” на същия отдел. От април 1998 г. упражнява свободна професия – данъчен консултант.

Заедно с адв. Димитър Балкански основават през 2008 г. консултантска компания „Балкан Такс Консулт“ ООД, която специализира в предоставянето на данъчни и осигурителни консултации, в т.ч и онлайн. През 2009 г. е привлечен като съветник, а впоследствие и като експерт, към адвокатското дружество, с цел подпомагане работата на адвокатите при изготвяне на данъчни защити.

Притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за данък върху добавената стойност. Неговата експертиза включва изготвяне на становища и разрешаване на казуси от обхвата на ЗДДС, в т.ч. начисляване на данък и документиране при облагаеми доставки, определяне на място на изпълнение на услуги, извършване на вътреобщностни доставки и придобивания, данъчно третиране на лично ползване на активи, право на приспадане на данъчен кредит, облагаеми и освободени доставки по смисъла на ЗДДС, дължим данък при сделки с недвижими имоти, както и специфични търговски сделки, свързани с бартер, гаранции, отстъпки, консигнация и посредничество и свързаните с тях данъчни импликации по ЗДДС.

Участвал е в разработването и въвеждането на първия действащ у нас ЗДДС (в сила от 1 април 1994 г.). Участва в редакционния съвет на списание „Финанси и право”. Автор е на множество статии и коментари по проблемите на данъка върху добавената стойност.

Водещ лектор е по въпросите на ДДС.

Асоциирани адвокати

без картинка

Адвокат Антон Андонов

Експерт гражданско и търговско право

Завършва висше юридическо образование в Софийски Университет „Климент Охридски“. Притежава специализация по Международно частно право в Софийски университет „Климент Охридски“ и в Международен институт за публична администрация (IIAP, Cycle court) – Париж.

Професионалният си път като Стажант-съдия в Софийски Градски Съд. След това последователно работи в Министерство на икономиката и планирането като юрисконсулт, Президенство на Република България като юрист, като Директор на Международния корпус за сътрудничество САЩ, а в периода от 1995 г. до 1997 г. е Член на Контролния съвет на „БРИБАНК“ АД, след което представляващ члена на надзорния съвет на „Стопанска и инвестиционна банка“ АД /с предишна фирма „БРИБАНК“ АД/ – „БОСТ“ АД.

От 1993 г. – до настоящият момент е адвокат към Софийска Адвокатска Колегия.

без картинка

Адвокат Валентина Иванова

Експерт гражданско и търговско право

Завършва висше юридическо образование в Софийски Университет „Климент Охридски“.

Професионалният й преминава Софийски Градски Съд, като стажант- съдия, след това последователно работи в Районна Прокуратура – гр. Дряново, Софийска Районна Прокуратура, Софийска Градска Прокуратура, след което става Началник на служба МВР. От 1993 г. – до настоящия момент е Адвокат към Софийска Адвокатска Колегия.

Адвокатски сътрудници

цветелин хубенов

Цветелин Хубенов

Адвокатски сътрудник

Бакалавър по Информационни технологии и сигурност към Университет по библиотекознание и информационни технологии. Дипломиран „Информационен мениджър” и „Икономист счетоводител”.

Работил е в Държавната администрация в Министерство на външните работи, след което в Секретариат на Софийски Районен съд. От 2019 г. е част от екипа на адвокатското дружество.

Притежава експертен опит в областта на превода и легализацията на официални документи и книжа- с национален и международен произход. Подпомага адвокатското дружество в официалната му кореспонденция с държавни и частни органи / Съдилища, Министерства, Органи на НАП, общини, ЧСИ, Нотариуси, Преводачески агенции и др./.

Компетентен е по Закона за държавния служител, Закона за дипломатическа служба, Закона за Българско гражданство, Правилника за заверки и легализации на официални документи и книжа, Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Закона за местна администрация и др.

Владее английски и френски езици.

златин балкански

Златин Балкански

Адвокатски сътрудник

Студент по право в СУ „Климент Охридски“.

Специализира в адвокатското дружество, като подпомага работата на адвокатите и извъшва всички дейности, които са типични за адвокатския сътрудник – подреждане, копиране и подаване на документи, направа на справки, приемане на призовки и съобщения, изготвяне на кратки анализи и всичко друго, което е свързано с облекчаване работата на адвокатите.

Липсата на работен опит компенсира чрез трудолюбие и изпълняване на поетите задължения възможно най-точно. В същото време предизвикателствата му помагат да развива нови умения и знания, които с напредването на теоретичната подготовка в университета му позволяват да навлезе все по – дълбоко в работата на кантората.

Владее немски и английски.

Офис Мениджър

силва лилова

Силва Лилова

Офис мениджър

Завръшва висше образование в СУ „Св. Св. Климент Охридски”, притежава бакалвърска степен по „Социални дейности“ и магистърска степен „Мениджмънт на социалните услуги”.

Има високи познания в сферата програмното осигуряване и бизнес администрацията, като и практически умения за работа в екип, администриране на бизнес информация и работата със съвременни информационни системи.

Работила е в Агенция за „Социално подпомагане“, последователно в отдели „Парично подпомагане“ и „Закрила на детето“, след което започва работа в Езиков и изпитен център „АВО“ като оперативен мениджър, а през 2017 г. започва работа в АДД Балкански и партньори.

Отговаря за качественото административно и информационно обслужване на клиентите и служителите на дружеството. Организира и контролира нормалното протичане на цялостната офис дейност.

Владее английски език.

Съдружник (2009 – 2019)

Росен Алексиев

Адвокат Росен Тодоров Алексиев 1964 г. – 2019 г.

Бивш съдружник