Сфери на дейност

Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ предоставя данъчно правни и други адвокатски услуги на клиенти в различни сфери на бизнеса: недвижими имоти, туризъм, енергетика, фармация, транспорт, строителство, както и в други сфери на правото.

Данъчно и осигурително право

Дружеството и неговият екип имат богат опит в областта на данъчното и осигурителното, както и митническо право, защитавайки интересите на клиентите си при обжалване на незаконосъобразни актове и действия на данъчната и митническата администрация. То съчетава данъчно правните си консултации с предоставяните услуги в областта на корпоративното право, като се стреми да обслужва комплексно бизнес интересите на клиентите си.

Данъчно – правни услуги:

 • обжалване на ревизионни и други актове и действия на органите по приходите при извършване на проверки и ревизии по реда на ДОПК, в т.ч административно и съдебно обжалване и осъществяване на процесуално представителство пред съответния Административен съд и пред Върховния Административен съд на Република България;
 • изготвяне на данъчно-правни становища и анализи с оглед на бъдещи корпоративни промени или бизнес транзакции;
 • съдействие в хода на ревизионните производства;
 • данъчно планиране (предоставяне на консултации във връзка с действащата нормативна уредба на дружества и физически лица, възможности за облагане и законоустановените правни последици).

Митническо право

 • обжалване на Постановленията за принудително събиране на митни сборове по реда на ЗМ и ДОПК, в т.ч административно и съдебно обжалване и осъществяване на процесуално представителство пред съответния Административен съд и пред Върховния Административен съд на Република България;
 • изготвяне на становища във връзка с документиране въвеждането на стоките на територията на страната и изън нея и привеждане на стоките под различните видове митнически режим;
 • съдействие пред митническите власти във връзка с възникнали проблеми при декларирането;

Търговско право

Дружества

Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ предоставя в сферата на търговското право- консултации, правни анализи, проектодоговори, участие в преговори, представителство, в т.ч :

 • бизнес операции
 • търговски сделки
 • учредяване на дружества
 • процесуално представителство
 • промени в обстоятелствата за вписване в Търговския регистър
 • несъстоятелност
 • отношения между съдружници
 • отношения между съдружниците и управлението на дружеството
 • консултиране на капиталовата структура, акции/дялови в корпорацията, консорциуми, холдингови структури и пр.
 • поддържане на дружествените книги
 • процесуално представителство и медиация при защита на правните интереси на съдружниците и членовете на управителните органи
 • представителство пред Агенцията по вписванията – Търговски регистър
 • преобразуване на дружества (сливане, вливане, разделяне, отделяне и промяна на правната форма)
 • прекратяване на дружества

Бизнес транзакции

 • правен анализ по различни корпоративни въпроси
 • проектодоговори и проекти на правни документи
 • участие в преговори по търговски сделки и бизнес транзакции
 • проектодоговори и документи във връзка с данъчно планиране на бизнеса

Конкуренция

 • съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията
 • нелоялна конкуренция
 • концентрации на предприятия
 • обжалване на процедури по Закона за обществените поръчки
 • спорове във връзка със злоупотреба с монополно и господстващо положение на предприятия
 • обжалване по съдебен ред па административни актове на Комисията за защита на конкуренцията

Интелектуална собственост

 • съдействие при регистрация на интелектуална собственост
 • защита на правата на интелектуална собственост
 • представителство за решаване на спорове за интелектуална собственост по извънсъдебен и съдебен ред
 • проектодоговори касаещи правата на интелектуална собственост (лицензионни споразумения, франчайз, ноу хау и пр.)

Вещно право

Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ предоставя широк спектър от правни услуги в сферата на вещното право (правни анализи, проектодоговори и консултации):

 • решения във връзка с управлението на собствеността
 • наемни отношения
 • изследване на правния статус на имота;
 • правни, данъчни и счетоводни консултации при покупко – продажба, респективно наемане на собственост;
 • подробен правен анализ и доклад относно титула на собственост и съпътстващите въпроси
 • консултация и контрол при реализирането на строителството
 • консултации във връзка с външното финансиране
 • чуждестранни инвестиции от физически лица и дружества
 • консултации относно данъчното облагане на недвижимите имоти
 • представителство при преговори и в различните етапи на сделки с недвижимост
 • проектодоговори (предварителни и окончателни, агентски споразумения и договори за наем и пр.)
 • подготовка на документите за сделка
 • изследване и потвърждаване на обстоятелствата, касаещи собствеността и правото на собственост

Административно право

Екипът на Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ има широка практика в областта на административното право и административния процес, включително при преговори и решаване на спорове с администрацията:

 • осъществява комуникация и преговори от името на клиентите по различни казуси
 • обжалване на неправилни и незаконосъобразни административни актове и действия пред административната инстанция
 • процесуално представителство в съдебна инстанция

Финансово право

Адвокатско дружество „Балкански и партньори “ участва в преговори, съдейства на клиентите си и ги представлява при сделки и отношения с финансови институции:

 • консултации по банкови, лизингови, застрахователни и др. финансови отношения
 • съдействие при преговори и представителство
 • финансиране на недвижими и движими имоти
 • подготовка на документи
 • изготвяне на договори
 • ипотеки, особени залози
 • правни анализи
 • процесуално представителство

Трудово право

Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ като част от общата корпоративна услуга, предоставя трудовоправни консултации, осъществява представителство и съдействие в областта на трудовоправните казуси и спорове:

 • трудови досиета и комплектване
 • консултации
 • проектодоговори
 • правни становища по различни трудови казуси
 • преговори с работниците и служителите и техни представители
 • трудовоправни спорове и медиация при решаване на спорове

Процесуално представителство

Адвокатско дружество „Балкански и партньори“ има богат съдебен опит и практически умения в областта на медиацията при решаване на различни спорове:

 • търговско-правни спорове
 • спорове относно дружествените отношения
 • несъстоятелност
 • данъчно-правни спорове
 • административни спорове
 • трудовоправни спорове
 • арбитраж
 • изпълнително производство
адвокат договор blk